About Us

Way to come

Headquarters

[13488] Atec Building, 289, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

TEL :
+82-31-696-1667
FAX :
+82-31-696-1619
Kakao map
Headquarters landscape
Headquarters directions

Factory in Pyeongtaek

[17709] 53-94, Jinwisandan-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

TEL :
+82-31-696-1623
FAX :
+82-31-696-1619
Kakao map
Factory in Pyeongtaek landscape
Factory in Pyeongtaek directions